lubiana / Aktualności

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy

Zarząd spółki Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana“ SA, z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1,
83-407 Łubiana, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000063845, informuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPS Lubiana SA podjęło w dniu 19 kwietnia 2017 r. uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy po 12,31 zł na 1 akcję brutto.

Zgromadzenie ustaliło, iż wypłata dywidendy nastąpi w 2 ratach w następujących terminach:

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku tj. w dniu 19 kwietnia 2017 roku (dzień dywidendy).

Realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd wzywa uprawnionych akcjonariuszy do zgłaszania się do odbioru dywidendy. Zgłoszeń należy dokonywać w sekretariacie Spółki przy
ul. Zakładowej 1 w Łubianie do dnia 21 lipca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, okazując aktualny dowód osobisty i składając zaświadczenie depozytowe (wyciąg z rejestru prowadzonego przez Millennium Dom Maklerski S.A., potwierdzający, że dana osoba w dniu dywidendy była właścicielem określonej liczby akcji) oraz pisemne oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy (na formularzu udostępnianym w Spółce).

Zaświadczenie depozytowe można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A. w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 14/16, 80-887 Gdańsk, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (tel. 58 323-79-41, 58 323-79-42, 58 323-79-43). Zaświadczenia są wydawane tylko w ramach osobistego stawiennictwa, na podstawie dowodu osobistego (nie ma możliwości uzyskania ich drogą korespondencyjną).

Złożenie zgłoszenia, o którym mowa wyżej, po dniu 21 lipca 2017 roku skutkować będzie:

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy drogą przekazu pocztowego jest równoznaczne
z zobowiązaniem do poniesienia kosztów przekazu (poprzez potrącenie z dywidendy).

Osobom fizycznym posiadającym nie więcej niż 10 akcji dywidenda będzie wypłacana wyłącznie w kasie Spółki mieszczącej się w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, innym rejestrze bądź umowie spółki lub innym wiążącym akcie wewnętrznym danego podmiotu i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów (w przypadku podmiotów zagranicznych również wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie odliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19% przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, lecz dla tych osób pod warunkiem uprzedniego dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd ZPS Lubiana S.A. w Łubianie

Powrót