Lubiana

Informacje dla Akcjonariuszy Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ S.A. z siedzibą w Łubianie o wypłacie dywidendy

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ SA, z siedzibą w Łubianie przy  ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000063845, informuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPS Lubiana S.A. w dniu 28 kwietnia 2022  r., podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy po 1,54 zł na 1 akcję brutto. Zgromadzenie ustaliło, iż wypłata dywidendy nastąpi 14.10.2022 r., w kwocie 1,54 zł na jedną akcję. 

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku tj. w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Jeśli akcjonariusz nie widnieje w rejestrze akcjonariuszy winien dokonać dematerializacji akcji. Dyspozycja wypłaty zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone uprawnienia akcjonariusza. W związku z powyższym w przypadku nieujawnienia danego akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy w dniu podjęcia uchwały, tj. w dniu 28 kwietnia 2022 r., dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszowi po przedłożeniu w Spółce dokumentu potwierdzającego, że akcje przysługiwały mu w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz po ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.  

Uprawnieni akcjonariusze powinni złożyć wypełniony druk dyspozycji wypłaty dywidendy w Spółce, pokój nr 102 przy ul. Zakładowej 1 w Łubianie do dnia 30.09.2022 r.                   w godzinach od 9.00 do 14.00 (na udostępnionym formularzu  ). Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz. Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy drogą przekazu pocztowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do poniesienia kosztów przekazu (poprzez potrącenie z dywidendy).  

Osobom fizycznym posiadającym nie więcej niż 10 akcji dywidenda będzie wypłacana wyłącznie w kasie Spółki mieszczącej się w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, innym rejestrze bądź statucie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów (w przypadku podmiotów zagranicznych również z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie odliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 14:00 w siedzibie Spółki w pokoju 102 lub pod adresem e-mail: treder.jaroslawa@lubiana.pl

Zarząd ZPS Lubiana S.A. w Łubianie

https://lubiana.com.pl/wp-content/uploads/2022/05/2022-OSWIADCZENIE-O-SPOSOBIE-WYPLATY-DYWIDENDY.docx


OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000063845, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającej NIP 5910004144 i  REGON 190037085, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ SA, z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000063845, informuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPS Lubiana S.A. w dniu 28 maja 2021  r., podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy     po 3,85 zł na 1 akcję brutto. Zgromadzenie ustaliło, iż wypłata dywidendy nastąpi 15.10.2021 r., w kwocie 3,85 zł na jedną akcję.

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku tj. w dniu 28 maja 2021 roku (dzień dywidendy). Jeśli akcjonariusz nie widnieje w rejestrze akcjonariuszy winien dokonać dematerializacji akcji. Dyspozycja wypłaty zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone uprawnienia akcjonariusza. W związku z powyższym w przypadku nieujawnienia danego akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy w dniu podjęcia uchwały, tj. w dniu 28 maja 2021 r., dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszowi po przedłożeniu w Spółce dokumentu potwierdzającego, że akcje przysługiwały mu w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz po ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.

Uprawnieni akcjonariusze powinni złożyć wypełniony druk dyspozycji wypłaty dywidendy w Spółce, pokój nr 202 przy ul. Zakładowej 1 w Łubianie do dnia                   30.09.2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 (na formularzu udostępnianym w Spółce). Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz dyspozycji, który jest zgodny ze wzorem udostępnionym przez Spółkę. Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy drogą przekazu pocztowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do poniesienia kosztów przekazu (poprzez potrącenie z dywidendy).

Osobom fizycznym posiadającym nie więcej niż 10 akcji dywidenda będzie wypłacana wyłącznie w kasie Spółki mieszczącej się w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, innym rejestrze bądź statucie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów (w przypadku podmiotów zagranicznych również wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie odliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 14:00 w siedzibie Spółki w pokoju 202 lub pod adresem e-mail: treder.jaroslawa@lubiana.pl

Zarząd ZPS Lubiana S.A. w Łubianie


OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000063845, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającej NIP 5910004144 i  REGON 190037085, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 1100  w siedzibie Spółki w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana.

https://lubiana.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/MSiG_OGLOSZENIE-O-ZWZA-LUBIANA-S.A_28.05.2021.pdf


O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.


O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

 


O G Ł O S Z E N I E 

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.


O G Ł O S Z E N I E 

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.


O G Ł O S Z E N I E 

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000063845, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającej NIP 5910004144 i REGON 190037085, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 maja 2020 r. (tj. środa), na godz. 1200, w siedzibie Spółki,
w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana

Scan MSIG

O G Ł O S Z E N I E
Zarządu Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ S.A. z siedzibą w Łubianie
o wypłacie dywidendy

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ SA, z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000063845, informuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPS Lubiana SA podjęło w dniu 20 maja 2020  r. uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy       po 1,54 zł na 1 akcję brutto.
Zgromadzenie ustaliło, iż wypłata dywidendy nastąpi; 16 października 2020 r., w kwocie 1,54 zł na jedną akcję. 

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku tj. w dniu 20 maja 2020 roku (dzień dywidendy).

Realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd wzywa uprawnionych akcjonariuszy do zgłaszania się do odbioru dywidendy. Zgłoszeń należy dokonywać w Spółce, pokój nr 202 przy ul. Zakładowej 1 w Łubianie do dnia 16 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, okazując aktualny dowód osobisty i składając zaświadczenie depozytowe (wyciąg z rejestru prowadzonego przez Millennium Dom Maklerski S.A., potwierdzający, że dana osoba w dniu dywidendy była właścicielem określonej liczby akcji) oraz pisemne oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy (na formularzu udostępnianym w Spółce).

Zaświadczenie depozytowe można uzyskać bezpłatnie w Punkcie Obsługi, Millennium Dom Maklerski S.A. w Warszawie ul. Marszałkowska 136, czynnym od poniedziałku do piątku
w godzinach od 09:00 do 17:00 (tel. 22 801 601 601 ). Zaświadczenia są wydawane tylko osobiście, na podstawie dowodu osobistego (nie ma możliwości uzyskania ich drogą korespondencyjną).

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy drogą przekazu pocztowego jest równoznaczne
z zobowiązaniem do poniesienia kosztów przekazu (poprzez potrącenie z dywidendy).

Osobom fizycznym posiadającym nie więcej niż 10 akcji dywidenda będzie wypłacana wyłącznie w kasie Spółki mieszczącej się w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, innym rejestrze bądź umowie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów (w przypadku podmiotów zagranicznych również wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie odliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd ZPS Lubiana S.A. w Łubianie