lubiana / Aktualności

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ SA, z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000063845, informuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPS Lubiana SA podjęło w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy po 9,46 zł na 1 akcję brutto.
Zgromadzenie ustaliło, iż wypłata dywidendy nastąpi w 2 ratach:
1)         I rata na dzień 31 lipca 2018 r. w kwocie 4,73 zł na 1 akcję,
2)         II rata na dzień 15 listopada 2018 r. w kwocie 4,73 zł na 1 akcję.

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku tj. w dniu 24 kwietnia 2018 roku (dzień dywidendy).

Realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd wzywa uprawnionych akcjonariuszy do zgłaszania się do odbioru dywidendy. Zgłoszeń należy dokonywać w sekretariacie Spółki przy ul. Zakładowej 1, w Łubianie do dnia 31 lipca 2018 r., w godzinach od 9.00 do 14.00, okazując aktualny dowód osobisty i składając zaświadczenie depozytowe (wyciąg z rejestru prowadzonego przez Millennium Dom Maklerski S.A., potwierdzający, że dana osoba w dniu dywidendy była właścicielem określonej liczby akcji) oraz pisemne oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy (na formularzu udostępnianym w Spółce). Zaświadczenie depozytowe można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A. w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 14/16, 80-887 Gdańsk, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 17:00 (tel. 58 323-79-41, 58 323-79-42, 58 323-79-43). Zaświadczenia są wydawane tylko w ramach osobistego stawiennictwa, na podstawie dowodu osobistego (nie ma możliwości uzyskania ich drogą korespondencyjną).

Złożenie zgłoszenia, o którym mowa wyżej, po dniu 31 lipca 2018 roku skutkować będzie:
1)w przypadku ich złożenia do dnia 4 listopada 2018 r. wypłatą należnej dywidendy  (bez podziału na raty) w terminie do dnia 14 listopada 2018 r.,
2)w przypadku ich złożenia po dniu 4 listopada 2018 r. wypłatą należnej dywidendy (bez podziału na raty) w terminie późniejszym niż przewidziany dla wypłaty drugiej raty dywidendy.

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy drogą przekazu pocztowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do poniesienia kosztów przekazu (poprzez potrącenie z dywidendy).

Osobom fizycznym posiadającym nie więcej niż 10 akcji dywidenda będzie wypłacana wyłącznie w kasie Spółki mieszczącej się w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, innym rejestrze bądź umowie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów (w przypadku podmiotów zagranicznych również wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie odliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19% przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, lecz dla tych osób pod warunkiem uprzedniego dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd ZPS Lubiana S.A. w Łubianie

Powrót