lubiana / Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 24 kwietnia 2018r.

Zarząd „Lubiana” S.A. w Łubianie zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki podjął jednogłośnie uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łubianie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2017 rok.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok;
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;
  c) podziału zysku za rok obrotowy 2017;
  d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2017 rok;
  e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2017 rok;
  f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok;
  g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok;
 10. Zamknięcie obrad.
Powrót