Klient:
Indywidualny   
pl  

Dywidenda za rok 2023

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ S.A. z siedzibą w Łubianie  o wypłacie dywidendy

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ SA, z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000063845, informuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPS Lubiana S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r., podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy po 3,08 zł na 1 akcję brutto. Zgromadzenie ustaliło dzień 2.12.2024 r., dniem wypłaty dywidendy.
Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku tj. w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Jeśli akcjonariusz nie widnieje w rejestrze akcjonariuszy winien dokonać dematerializacji akcji. Dyspozycja wypłaty zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone uprawnienia akcjonariusza. W związku z powyższym w przypadku nieujawnienia danego akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy w dniu podjęcia uchwały, tj. w dniu 16 kwietnia 2024 r., dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszowi po przedłożeniu w Spółce dokumentu potwierdzającego, że akcje przysługiwały mu w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz po ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy. Uprawnieni akcjonariusze powinni złożyć wypełniony druk dyspozycji wypłaty dywidendy w Spółce, pokój nr 102 przy ul. Zakładowej 1, w Łubianie do dnia 15.11.2024 r.,        w godzinach od 9.00 do 14.00 (na udostępnionym formularzu ). Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypełniony formularz. Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy drogą przekazu pocztowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do poniesienia kosztów przekazu (poprzez potrącenie z dywidendy).
Osobom fizycznym posiadającym nie więcej niż 10 akcji dywidenda będzie wypłacana wyłącznie w kasie Spółki mieszczącej się w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.
Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, innym rejestrze bądź statucie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów (w przypadku podmiotów zagranicznych również z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego).
Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie odliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach  od 9:00 – 14:00 w siedzibie Spółki w pokoju 102 lub pod adresem e-mail: treder.jaroslawa@lubiana.pl

Zarząd ZPS Lubiana S.A. w Łubianie

 

Oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy

Kupuj online
Lista salonów
KONTAKT
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA
83-407 Łubiana (koło Kościerzyny)
SALON FIRMOWY W ŁUBIANIE
Godziny otwarcia:
pon.–sob.: 9.00–16.00
Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lubiana