Klient:
Biznesowy  
pl  

Dywidenda 2020

OGŁOSZENIE
Zarządu Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ S.A. z siedzibą w Łubianie
o wypłacie dywidendy

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana“ SA, z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000063845, informuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPS Lubiana SA podjęło w dniu 20 maja 2020  r. uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy po 1,54 zł na 1 akcję brutto.
Zgromadzenie ustaliło, iż wypłata dywidendy nastąpi; 16 października 2020 r., w kwocie 1,54 zł na jedną akcję. 

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku tj. w dniu 20 maja 2020 roku (dzień dywidendy).

Realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd wzywa uprawnionych akcjonariuszy do zgłaszania się do odbioru dywidendy. Zgłoszeń należy dokonywać w Spółce, pokój nr 202 przy ul. Zakładowej 1 w Łubianie do dnia 16 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, okazując aktualny dowód osobisty i składając zaświadczenie depozytowe (wyciąg z rejestru prowadzonego przez Millennium Dom Maklerski S.A., potwierdzający, że dana osoba w dniu dywidendy była właścicielem określonej liczby akcji) oraz pisemne oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy (na formularzu udostępnianym w Spółce).

Zaświadczenie depozytowe można uzyskać bezpłatnie w Punkcie Obsługi, Millennium Dom Maklerski S.A. w Warszawie ul. Marszałkowska 136, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (tel. 22 801 601 601). Zaświadczenia są wydawane tylko osobiście, na podstawie dowodu osobistego (nie ma możliwości uzyskania ich drogą korespondencyjną).

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy drogą przekazu pocztowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do poniesienia kosztów przekazu (poprzez potrącenie z dywidendy).

Osobom fizycznym posiadającym nie więcej niż 10 akcji dywidenda będzie wypłacana wyłącznie w kasie Spółki mieszczącej się w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają oświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, innym rejestrze bądź umowie Spółki i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów (w przypadku podmiotów zagranicznych również wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie odliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd ZPS Lubiana S.A. w Łubianie

Kupuj online
Oferta dla HORECA
KONTAKT
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA
83-407 Łubiana (koło Kościerzyny)
SALON FIRMOWY W ŁUBIANIE
Godziny otwarcia:
pon.–sob.: 9.00–16.00
Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lubiana